Förbundet tema 2021 – Framåt tillsammans!

15.12.2020 kl. 12:22
Svenska pensionärsförbundets höstmöte som ordnades 19 november beslöt att förbundets tema år 2021 är Framåt tillsammans.

Höstmötet fastställde följande visioner för det kommande verksamhetsåret:

• SPF är ett livskraftigt och aktivt förbund som man är intresserad av och som man lyssnar på i samhället

• SPF är en öppen, tillgänglig och attraktiv organisation för nuvarande och blivande medlemmar.

• SPF är en trovärdig och uppskattad samarbetspartner.

• SPF är en organisation som betonar samhällsnyttan och beaktar behovet av förnyelse.

Höstmötet beslöt att förbundets verksamhet bygger på följande värden; livskvalitet, gemenskap, trygghet, jämlikhet och delaktighet.

Höstmötet enades också om att Svenska pensionärsförbundets målsättningar är att arbeta för trivsel och samhörighet och därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att bevaka pensionärernas intressen samt att ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna har.

It-verksamheten prioriteras högt och målet är att stöda och stimulera pensionärernas intresse och kunskaper för informations- och kommunikationsteknik. It-verksamheten sker i nära samarbete med föreningarnas frivilliga it-aktiva. I huvudstadsregionen bedriver förbundet ett it-projekt som 2019–2021 syftar till att göra det lättare för pensionärer att börja använda digitala tjänster. Projektet finansieras av Aktia- och sparbanksstiftelserna i huvudstadsregionen. 

Målen för förbundets intressebevakning under år 2021 är påverka samhällsutvecklingen för äldre i alla hänseenden på nationell, regional och lokal nivå. Förbundet fortsätter att formulera och initiera åsikter i frågor som är viktiga för pensionärerna, speciellt när det gäller social- och hälsovårdsreformen och pensionärernas ekonomi samt att arbeta för god svensk service och goda möjligheter att verka på svenska. 

Förbundet har kontinuerlig kontakt med beslutsfattare inom politiken, pensionsbolagen, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och med instanser som handlägger ärenden som berör äldre. Intressebevakningen sker i nära samarbete med PIO rf, Pensionärsförbundens intresseorganisation.

Under året ordnas en medlemsrekryteringstävling mellan föreningarna och en individuell medlemsrekryteringstävling.

Frågesportstävlingarna fortsätter och uttagningar ordnas 10 februari i regionerna. Frågesportsfinalen ordnas senare under våren.  

Årets it-förening och Årets pensionärsförening kommer att presenteras på höstmötet 2021. Närmare information om kriterierna presenteras i början av året. 

Det hälsofrämjande arbetet har också en framträdande plats i förbundets verksamhet och under året ordnas motionskampanjer samt förbundsmästerskap.

Förbundets första mästerskap i golf går av stapeln 11 augusti på Pickala Golf i Sjundeå och boulemästerskapen ordnas 18 augusti på Segelsundsplanen i Jakobstad. 

De populära Spänst i benen kurserna finns också med i verksamheten, den första är inplanerad 24–26 mars på Norrvalla i Vörå. 

Under året ordnas olika temaseminarier och inspirationsdagar i regionerna, antingen fysiskt eller virtuellt med beaktande av myndigheternas rekommendationer om coronaviruset.

Höstmötet fastställde också att God Tid utkommer med tio nummer under år 2021 med bland annat följande teman; hälsa, it, banktjänster, försäkringar, hobbyer, trädgård, boende, resor och bilar. 

Höstmötet konstaterade att förbundets webbplats www.spfpension.fi är en viktig informationskanal. Webbplatsen uppdateras regelbundet och här kan man ta del av dans och motion, recept, sång och musik, yoga samt informativa it-föreläsningar. Förbundets nyhetsbrev Förbundsnytt sänds regelbundet till föreningarnas styrelser och förbundets förtroendevalda, men kan även läsas på webbplatsen.

Följ även med förbundets information på Facebook och Instagram!

Vill ni ha hjälp med det digitala innehållet, kontakta it-koordinator Robert Riska, tfn 040 578 3207, e-post: robert.riska@spfpension.fi eller it-stödperson Andreas Höglund, tfn 040 592 1390, e-post: andreas.hoglund@spfpension.fi.

Berit Dahlin, verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER