Äldreomsorgslagen träder äntligen i kraft

03.09.2012 kl. 15:08
Vi är nöjda över att beslutet om lagens ikraftträdande nu äntligen har fattats och att lagen fick 10 miljoner euro till jämfört med det tidigare rambeslutet, säger Pensionärsförbundens intresseorganisation i ett uttalande.

Utkastet till äldreomsorgslag har föregåtts av en livlig samhällelig diskussion om de äldres ställning och rättigheter i samhället samt om äldreservicens problem och framtidens utmaningar. Vi är nöjda över att beslutet om lagens ikraftträdande nu äntligen har fattats och att lagen fick 10 miljoner euro till jämfört med det tidigare rambeslutet.

− Regeringen beslöt att om man inte år 2014 uppnått den rekommenderade personaldimensioneringen (minst 0,5), lagstiftas med en förordning av statsrådet om en minimidimensionering från början av år 2015. Man bör nu mycket noggrant följa med förverkligandet av dimensioneringen. Förordningen bör ges i fall att våra kommuner inte får saken ordnad inom ramen för den utsatta tiden. Vi betonar att tjänsterna till de äldre skall utvecklas som en helhet med beaktande av hela servicekedjan från tjänster till hemmet till institutionsvård, konstaterade PIOs ordförande Matti Hellsten.

Att det för att förbättra stödtjänsterna till närståendevården reserverats 10 miljoner euro till för år 2013 är positivt.

− Närståendevårdarna och deras adepter ska i vårt land säkras minst de lagstadgade tjänsterna såsom närståendevårdarens arvode, månatliga lediga dagar och behövlig ersättande vård. Finlands befolkning åldras och omsorgskostnaderna ökar i framtiden. Enligt FPAs färska undersökning (Kela tiedottaa 28.8.2012) balanseras kostnadsökningen effektivt av de anhörigas hjälp till de äldre. Vi anser att stödet till närståendevård borde överföras till och handhas av FPA, då skulle inte boendeorten inverka på närståendevårdarnas ställning, sade Matti Hellsten.

PIO har önskat att höjningen av mervärdesskatten för mat och mediciner inte hade förverkligats. Vi är nöjda över att mervärdesskattesatsens höjning kompenseras och att köpkraften förbättras för småinkomsttagarnas del genom en extra indexhöjning redan från 2013 års början, och att kommunalbeskattningens grundavdrag höjs.

Tilläggsuppgifter:
Pensionstagarnas Centralförbund rf
utvecklingssekreterare Petra Toivonen, tfn 050 306 8816
petra.toivonen@elakkeensaajat.fi

Pensionstagarnas Centralförbund rf är ordförande för PIO 2012.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf består av medlemsorganisationerna Eläkeliitto, Eläkeläiset, Pensionstagarnas Centralförbund, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto och Svenska pensionärsförbundet. Förbundens sammanlagda antal personmedlemmar är 300 000. Pensionstagarnas Centralförbund rf är ordförande för PIO 2012.

Ulf Wahlström

ANNONSER