Betona kvaliteten i upphandlingen

20.06.2012 kl. 07:56
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO framhåller att klienternas behov borde styra upphandlingsprocessen och att betydelsen av kvalitet borde betonas mer än för närvarande, i stället för att kostnaderna ges tyngd

Tillämpning av upphandlingslagen på social- och hälsovårdstjänster

När social- och hälsovårdstjänster konkurrensutsätts i offertförfrågningar och upphandlingar är ett lågt pris ofta viktigare än tjänsternas kvalitet, till och med viktigare än klientens eller patientens människovärde. Den gamla människans behov tas inte alltid i betraktande i tillräcklig utsträckning och tjänster skaffas inte på ett hållbart sätt, sett ur den äldres synvinkel. Till exempel gäller detta seniorboende, hemservice och -vård.

Den nuvarande direkta konkurrensutsättningen enligt upphandlingslagen lämpar sig illa för social- och hälsotjänster. Förfarandet borde användas i så begränsad omfattning som möjligt och i stället borde lagens andra tillåtna anskaffningssätt tillämpas. Förnyandet av anskaffningsdirektivet är aktuellt inom Europaunionen. I reformarbetet har framhållits att direktivet inte förpliktar till konkurrensutsättning av social- och hälsotjänster i den omfattning som nu sker hos oss.

En arbetsgrupp vid social- och hälsoministeriet har dryftat frågan och föreslagit att anskaffningslagens smidighet ökas vid anskaffning av social- och hälsotjänster. Detta har dokumenterats i arbetsgruppens PM 2012:1 per 1.3.2012. Rapporten finns på länken: http://www.stm.fi/julkaisut/raportteja-ja-tyoryhmamuistioita/nayta/-/julkaisu/1582679#fi

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO framhåller att klienternas behov borde styra upphandlingsprocessen och att betydelsen av kvalitet borde betonas mer än för närvarande, i stället för att kostnaderna ges tyngd. Servicehelheten och till den anknutna utrymmen och övriga ramar för verksamheten är betydelsefulla för klienterna – de borde beaktas i tillräcklig grad då jämförelser görs mellan olika anskaffningsbeslut. En kunnig service av god kvalitet, serviceproducentens långsiktiga verksamhet och utvecklingsarbete samt hållbara kundrelationer bör man värna om. Särskilt för de äldre är servicekontinuiteten viktig.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

Matti Hellsten
ordförande

Timo Kokko
sekreterare

 

Tilläggsuppgifter:
ordförade Matti Hellsten, tfn 0400 501 983
sekreterare Timo Kokko, rn 050 441 3830

Ulf Wahlström

ANNONSER