God vård - också på svenska?

14.11.2018 kl. 13:00
Hur ska man kunna främja god vård i Finland – också på svenska? De frågorna diskuteras i Magmas nya pamflett, bestående av två debatterande artiklar med ett samhällspolitiskt perspektiv på kvalitet i vården och språket som en del av kvaliteten.

Frågorna som tas upp i Magmas pamflett är aktuella även i beredningen av kommande reformer.

– Språket bör ses som en kvalitetsfråga, inte bara en som en lagstadgad rättighet, anser artikelförfattarna Björn Sundell och Michael Djupsjöbacka.

I beredningen av landskaps- och vårdreformen har frågan om kvalitet hamnat i skymundan, då diskussionen främst har kretsat kring vårdkostnaderna. Man nöjer sig med att upprepa en allmän uppfattning om att vården i Finland är av hög kvalitet och kommer att fortsätta vara det.

– Vad som är god vård definieras överhuvudtaget inte i förslagen till landskaps- och vårdlagstiftning. Hur kan då man mäta om vården är tillräckligt bra, frågar Sundell, och tillägger att Finland saknar de nationella kvalitetsregister som våra nordiska grannländer har byggt upp. 

Frågan om kvalitet får en extra dimension på finlandssvenskt håll, eftersom det förutom god vård och omsorg handlar om att kunna förstå varandra. I mötet mellan patient och vårdpersonal kan brister i kommunikationen få allvarliga konsekvenser. I pamfletten föreslår Sundell nya metoder för att granska kvaliteten på svensk service. 

Michael Djupsjöbacka diskuterar i sin artikel vård- och landskapsreformen ur ett kommunperspektiv. Han ser reformen som ett fundamentalt paradigmskifte, där makten och pengarna går från det lokala, dvs kommunerna, till landskapen och centralmakten. 

– Den offentliga sektorn i Finland är sällsynt dåligt förberedd på paradigmskiftet, betonar Djupsjöbacka.

Läs rapporten här

ANNONSER