Helsingfors har inte fått ordning på svenskspråkig hemvård

22.01.2019 kl. 10:39
Ifjol klandrade Justitieombudsman den bristfälliga svenskspråkiga servicen inom hemvården i Helsingfors. Helsingfors stad fick tid på sig till årsskiftet att redovisa vad som görs för att förbättra servicen på svenska. Svaret till JO visar att problemen kvarstår.

Bakgrunden till JO-anmälan var att Helsingfors stad i en egen utredning visade att 64 procent av de svenskspråkiga klienter som begärt hemvård på svenska inte fick det. Ytterligare 20 procent hade bara fått svensk service ibland eller sällan.

Justitieombudsmannen gav Helsingfors stad tid på sig till slutet av året för att åtgärda problemet.

Enligt språklagen har var och en rätt att använda svenska eller finska när han eller hon uträttar ärenden i en tvåspråkig kommun.

Nu har Helsingfors stads socialverk inkommit med en redogörelse för situationen till Justitieombudsmannen. Den visar att problemen kvarstår. I de södra stadsdelarna har Helsingfors stad ett eget tvåspråkigt team som tar hand om mellan 60 och 70 svenskspråkiga klienter.

I övriga stadsdelar är det Postens hemtjänst som sköter omkring 150 svenska klienter.

Både posten och Helsingfors stad har fortsättningsvis svårt att rekrytera personal som kan svenska. Under 2018 lediganslogs fem tjänster till det tvåspråkiga teamet. Man lyckades rekrytera tre närvårdare, men de ville alla enbart ha korta vikariat.

Också Postens hemtjänst har misslyckats med att rekrytera tillräckligt med svenskspråkig personal.

Postens egen uppföljning visar att två tredjedelar av hemvårdsbesöken gavs på svenska till klienter som angett att de vill ha vård på svenska.

Helsingfors stad har 2018  byggt upp en centraliserad enhet för klienthandelning av äldre. HelppiSeniori tillhandahåller mångprofessionell allmän information för äldre klienter och deras anhöriga. Enheten har en anställd som betjänar de svenskspråkiga klienterna. Helsingfors sätter sitt hopp till att man genom att i högre grad erbjuda hemvårdens klienter digitala tjänster ska bli bättre på att ge service på svenska.

Ifjol hade hemvården i Helsingfors 886 klienter med svenska som modersmål. 138 av dem hade meddelat att de vill ha svenska som kommunikationsspråk i kontakterna med hemvården.

Detta är något färre än ett år tidigare.

Slutresultatet räknas

Det var Svenska pensionärsförbundet som i början av 2017 anmälde Helsingfors stad till Justitieombudsmannen för den bristfälliga servicen på svenska inom hemvården i Helsingfors.

Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback säger att det är bra att Helsingfors stads socialverk tar problemen på allvar, men att det är uppenbart att det inte räcker till.

–  Det blir intressant att se Justitieombudsmannens utlåtande när han gör en egen bedömning. För hemvårdens svenska klienter är det bara slutresultatet som räknas.

Ole Norrback uppmanar andra kommuner att följa Helsingfors exempel och göra egna utredningar om hur det står till med den svenskspråkiga servicen inom hemvården. Utan Helsingfors stads utredning hade Svenska pensionärsförbundet inte haft de fakta som nu finns redovisade i anmälan till Justitieombudsmannen.

 

 

ANNONSER