Garantipensionen höjs med 50 euro

20.09.2019 kl. 13:28
Enligt social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist innebär de beslut som regeringen fattade vid sina budgetförhandlingar den 18 september att ojämlikheten minskar, pensionstagarnas försörjning tryggas, social- och hälsovården förbättras och jämställdheten främjas.

Vid budgetförhandlingarna enades regeringen om en höjning av pensionerna för dem som har liten pension. Folkpensionens fulla belopp höjs med 34 euro och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden.

Regeringen avser att förbättra social- och hälsovården bland annat genom att vårdgarantin och minimidimensioneringen av vårdpersonal inom äldreomsorgen preciseras. I fortsättningen ska icke-brådskande vård ges inom sju dagar från bedömningen av vårdbehovet. För serviceboende med heldygnsomsorg föreskrivs 0,7 som bindande personaldimensionering.

Man ska dessutom utveckla närståendevården och hemvården, bereda en nationell strategi för psykisk hälsa och förbättra tillgången till mentalvårdstjänster, genomföra försök med personlig budget för personer med utvecklingsstörning samt utveckla tjänsterna för familjer och läkemedelsförsörjningen.

- De beslut som fattades vid budgetförhandlingarna visar att vi nu faktiskt ska förbättra tillgången till och kvaliteten på den vård och omsorg som människor behöver, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

För utarbetandet av ett åldersprogram som ska främja hälsan och välbefinnandet hos äldre föreslås en årlig tilläggssatsning på 5 miljoner euro 2020–2022, och dessutom ska en äldreombudsman inrättas och ombudsmannens verksamhet inledas. För ett projekt för utveckling av hemvården föreslås dessutom årlig finansiering på 2 miljoner euro under samma tidsperiod. Det reserveras också ytterligare finansiering för utveckling av den palliativa vården i livets slutskede.

För ett försöksprojekt med avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 10 miljoner euro 2021–2022.

Regeringen inleder ett omfattande projekt för att stärka basservicen. Syftet med programmet Framtidens social- och hälsocentral är att utveckla de nuvarande hälsovårdscentralerna så att de blir heltäckande social- och hälsocentraler. Genom programmet förbättras samarbetet inom, kvaliteten på och tillgången till social- och hälsocentralernas tjänster. Dessutom stärks forsknings- och utvecklingsverksamheten som en del av det löpande arbetet vid social- och hälsocentralerna. Det sätts större vikt på förebyggande arbete, och samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom social- och hälsovården stärks.

- Vid framtidens social- och hälsocentraler får människorna smidigt tjänster och hjälp enligt sitt individuella behov, säger minister Kiuru.

 

ANNONSER