Nästa år syns uppgiften om att årssjälvrisken för läkemedel är betald genast på apoteket

10.12.2019 kl. 11:18
Information om att årssjälvrisken för läkemedel är betald, dvs. att takbeloppet för läkemedelskostnader är nått, överförs omedelbart från FPA till apoteken från och med 1 januari 2020.

Kunden behöver inte längre söka tilläggsersättning hos FPA för det inköp som gör att takbeloppet för läkemedelskostnader överskrids.

Från 1 januari visas det uppdaterade beloppet av de självrisker en person betalat för ersättningsgilla läkemedel på apoteken och i FPA:s e-tjänst. Förändringen har ekonomisk betydelse för den som behöver mycket läkemedel eller dyra läkemedel. Tidigare måste man i efterskott söka ersättning hos FPA för det läkemedelsinköp som gjorde att årssjälvriskbeloppet överskreds, men nu får man ersättningen genast på apoteket.  

År 2020 är årssjälvrisken i fråga om läkemedelskostnader 577,66 euro (572 euro 2019). Om årssjälvrisken överskrids betalar man under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedelspreparat.

I årssjälvrisken inräknas kostnader för inköp av receptbelagda läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som omfattas av ersättningssystemet. Också den initialsjälvrisk på 50 euro som man ska betala i sin helhet räknas in i årssjälvrisken.  I årssjälvrisken inräknas inte läkemedel som fås gratis på apotek, t.ex. på grund av trafikskada eller olycksfall i arbetet. 

På nätet, på adressen fpa.fi/etjanst, kan man följa med de uppdaterade beloppen av vad man har betalat i initialsjälvrisk och årssjälvrisk.

År 2018 betalade FPA ut läkemedelsersättningar till 3 miljoner personer, totalt 1 460 miljoner euro. Tilläggsersättning för höga läkemedelskostnader betalades till 254 000 personer, och de här ersättningarna uppgick till 174 miljoner euro.

ANNONSER