Yttrande: Influensavaccinationer för äldre i Finland

03.12.2020 kl. 11:23
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf tackar regeringen, riksdagen och myndigheterna för mod och beslutsamhet i arbetet mot covid-19.

Det proaktiva arbetet i Finland har skyddat hela befolkningen och speciellt dem som tillhör riskgrupperna mycket bättre än i många andra länder. Vacciner mot covid-19 är under utveckling och vi hoppas att pensionärerna hör till de första som får ta emot vaccin.

Säsonginfluensa förorsakar fortsättningsvis en betydande sjukdomsbörda vid sidan av covid-19. Årligen insjuknar tiotusentals finländare och hundratals människor dör, speciellt de äldre åldersgrupperna är drabbade. Influensan bidrar till ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt, och den kan också göra underliggande sjukdomar, som diabetes och astma, värre.

PIO rf vill poängtera att tillgången till vaccinationsdoser bör ombesörjas bättre än i år. 

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras de som är under 6 år, riskgrupperna samt de som är över 65 år. För dem som är över 65 år förblir effekten av ett influensavaccin dock lägre än i de yngre åldersgrupperna på grund av att immuniteten försvagas med åldern och att underliggande sjukdomar gör att man lättare insjuknar i influensa.

Det har utvecklats nya, mera effektiva influensavacciner som bättre skyddar den åldrande befolkningsgruppen. Med ett mera effektivt vaccin kan man minska på antalet influensafall samt lunginflammations- och hjärtsjukdomsfall som kräver vård på sjukhus. 

Enligt det nationella vaccinationsprogrammet öppnas upphandlingen av influensavacciner nästa gång för säsongen 2023-24. En anskaffning av mera effektiva vacciner förutsätter en ökning av programmets finansiering med ca 6-12 miljoner euro i statsbudgeten för år 2023.

Sverige, Norge och Danmark har redan hösten 2020 vaccinerat sina medborgare inom äldrevården med ett mera effektivt influensavaccin. Om man i Finland skulle vilja vaccinera dem som bor på ett vårdhem eller som hör till hemvården redan före nästa anskaffningsperiod, skulle detta kosta ca 1-3 miljoner euro per år.

PIO rf föreslår att Finland, i likhet med de övriga nordiska länderna, besluter att så fort som möjligt skaffa de effektivare vaccinerna för 65 år fyllda, senast i anslutning till följande upphandlingsperiod samt att man bättre ombesörjer tillgången till vaccinationsdoser än i år.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf:

Helsingfors 26.11.2020

Ole Norrback
EETU-PIOs ordförande 2020

Berit Dahlin
EETU-PIOs sekreterare 2020

Eläkeliitto ry
ordförande Raimo Ikonen
verksamhetsledare Anssi Kemppi

Eläkeläiset ry
ordförande Martti Korhonen
verksamhetsledare Jan Koskimies  

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
ordförande Simo Paassilta    
verksamhetsledare Timo Kokko

Kansallinen senioriliitto ry
ordförande Anneli Taina           
verksamhetsledare Matti Niiranen

Kristillinen Eläkeliitto ry
ordförande Leea Hiltunen   
verksamhetsledare Päivi Kyyrö

Svenska pensionärsförbundet rf
ordförande Ole Norrback   
verksamhetsledare Berit Dahlin

 

ANNONSER