Nästan 9 500 pensionstagare har inte ansökt om garantipension

31.03.2021 kl. 15:27
FPA har åter utrett hur många pensionstagare med låga inkomster som eventuellt kan ha rätt till garantipension. Enligt FPA:s registeruppgifter finns det 9 542 pensionstagare som kanske skulle kunna få garantipension.

FPA utreder närmare om de personer som hittades vid genomgången av registeruppgifterna kan ha rätt till garantipension, och kontaktar dem vid behov. De personer som saken gäller behöver alltså inte själva göra någonting, utan kan vänta på att bli kontaktade.

Registerutredningen gjordes senast år 2019. Då ledde den till att ungefär 7 700 personer beviljades garantipension, och den garantipension som beviljades var i genomsnitt 45,10 euro per månad. År 2020 gjordes en nivåhöjning av garantipensionen och därför kan personer med något högre pensionsinkomster än tidigare ha rätt till garantipension. 

Registerutredningen är en form av tilläggsservice som FPA erbjuder sina kunder. Också en liten ökning av inkomsterna kan vara betydande i den ekonomiska situationen för en pensionstagare med låga inkomster.

Garantipensionen garanterar en minimipension på 837,59 euro i månaden (år 2021) för personer som bor i Finland, om de inte har några andra pensioner eller om beloppet av pensionerna uppgår till högst 830,82 euro per månad (år 2021). Garantipensionens belopp är mindre för dem som har förtida ålderspension då garantipensionen börjar betalas. De som vill få garantipension måste söka alla de pensioner i Finland och i andra länder som de kan ha rätt till. Rätt till garantipensionens fulla belopp har de som inte får några andra pensioner alls.

Man kan söka garantipension via e-tjänsten, muntligt eller med en pappersblankett. Garantipension kan sökas retroaktivt för 6 månader.

I slutet av december 2020 hade nästan 114 000 personer garantipension. Av dem fick cirka 110 000 också folkpension. Den genomsnittliga garantipensionen var 188,61 euro i månaden.

ANNONSER