Coronafallen har minskat betydligt

15.04.2021 kl. 14:28
Under de senaste två veckorna har det rapporterats betydligt färre coronafall. Smittfallen började minska i Finland redan före påsken.

Det märks att rekommendationerna och restriktionerna samt nedstängningen av förplägnadsrörelserna har gett resultat och minskat smittspridningen. Även coronavaccinationerna har minskat smittfallen, särskilt hos den äldre befolkningen. Att den positiva utvecklingen fortsätter är en förutsättning för att gradvis kunna lindra restriktionerna och avveckla dem senare på våren.

Det finns stora regionala skillnader i fråga om epidemiläget. Situationen är fortfarande sämst i södra Finland. 

Vecka 14 (5 - 11.4) anmäldes det över 2 500 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är nästan 750 färre fall än veckan innan. Incidensen av nya fall var 45 per 100 00 invånare, medan den var 59 föregående vecka.

Under de två senaste veckorna rapporterades sammanlagt 5 700 nya fall, vilket är cirka 1 600 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 104 per 100 000 invånare, medan motsvarande tal under den föregående tvåveckorsperioden var 160 fall. 

Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 0,75–0,95 (sannolikhetsintervallet 90 %), det vill säga på samma nivå som förra veckan.

Under vecka 14 togs det 118 000 tester, vilket är något färre jämfört med föregående vecka och betydligt färre än i mars. Andelen positiva testresultat har i likhet med föregående vecka minskat: 2,1 %. Till exempel vecka 10 var andelen positiva testresultat ännu 3,3 procent. 

Av de nya inhemska smittfallen i hela landet kunde smittkällan utredas i 73 procent av fallen, vilket är en liten ökning jämfört med förra veckan. Andelen personer som fått smittan utomlands var lite större vecka 14.  4,4 %. I 1,4 procent av alla coronafall kunde smittan spåras till en person som fått smittan utomlands.

Behovet av sjukhusvård bedöms minska ytterligare

Under de senaste tre veckorna har antalet personer som behöver intensivvård på grund av covid-19 minskat betydligt. Även behovet av övrig sjukhusvård har minskat: den 14 april fick 34 covid-19-patienter intensivvård, medan 42 vårdades på avdelningar inom primärvården och 104 på den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar. Sammanlagt 180 patienter vårdades på sjukhus på grund av coronasjukdomen, jämfört med 250 för en vecka sedan. Behovet av sjukhusvård bedöms minska ytterligare under de närmaste veckorna. 

Sammanlagt 881 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 14 april 2021.

Incidensen är högst i åldersgrupperna barn och unga - de smittas hemma, inte i skolan

Vecka 14 var incidensen högst i åldersgruppen 10-19 år. Största delen av smittorna i denna åldersgrupp kommer från hemmet eller andra sociala kontakter. Incidensen var hög också i åldersgrupperna 20–29 år och 30–39 år. 

I åldersgruppen över 70 år har incidensen förblivit låg under hela början av året. Den här åldersgruppen löper störst risk att insjukna allvarligt i coronavirussjukdomen. Man kan redan nu se att vaccinationerna av de äldre har minskat sjukdomsfallen i de äldre åldersgrupperna betydligt.  

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

ANNONSER