Coronapass blir nyckeln till allsång i Nyland i advent

19.11.2021 kl. 10:22
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands begränsar offentliga högrisktillställningar med s.k. hög risk som ordnas i inomhusutrymmen i Nyland: evenemang med allsång och där det finns publik på ståläktare. Begränsningarna träder i kraft om en vecka torsdagen den 25 november. Som ett alternativ till dem kan arrangörer införa coronapasset.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om att begränsa offentliga tillställningar i Nyland. Beslutet gäller hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område och är i kraft 25.11 - 24.12.2021. Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte.

”Begränsningen gäller inte offentliga tillställningar där det finns sittplatser för hela publiken. Begränsningen gäller inte heller sådana evenemang där man till ståläktaren eller ståläktarna tar in högst 20 personer”, förtydligar överinspektör Oona Mölsä vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Vi förutsätter inte att publiken sitter på sin egen plats under hela evenemanget, men det är ändå skäl att undvika trängsel och inte gå omkring i onödan.”

Med läktare avses ett utrymme där publiken kan följa med en föreställning, match eller motsvarande evenemang. Därför omfattas inte exempelvis mässevenemang av beslutet. Det är bara publiken som omfattas av beslutet, inte personalen, de som uppträder eller exempelvis spelarna i idrottsmatcher.

Med beslutet begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet. Med allsångsevenemang avses evenemang där det främsta innehållet är allsång. Också allsångsevenemang med sittplatser omfattas av beslutet.

I beslutet beaktades regeringens nyaste hybridstrategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning som poängterar tillräckliga men riktade begränsningsåtgärder. Dessutom beaktades Institutet för hälsa och välfärds bedömning av den potentiella risken vid olika evenemang. Vid beredningen av beslutet begärdes sakkunnigutlåtanden av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och kommunerna i regionen.

”Vi har strävat efter att rikta nödvändiga begränsningar enligt regeringens hybridstrategi till offentliga tillställningar där sakkunniga bedömer att risken för spridning av viruset är störst. Bland andra allsångsevenemang och evenemang där publiken i läktaren kan bli trångt packad anses vara sådana tillställningar”, berättar Mölsa som bakgrundsfakta. ”Dessutom gäller i hela Finland fortsättningsvis de allmänna skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten, exempelvis att kunderna ska vägledas och placeras så glest som möjligt. De här måste följas även om evenemanget inte omfattas av regionförvaltningsverkets begränsningar eller coronapasset används.”

Evenemangsarrangören kan införa coronapasset och då behöver regionförvaltningsverkets begränsningar inte följas. Om coronapasset införs som alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska ett coronapass krävas för hela tillställningen. För personer som är över 16 år måste coronapasset kontrolleras i samband med att man kommer till evenemanget. Personalens, uppträdarnas eller idrottarnas som spelar i matchen coronapass kontrolleras inte.

Allmänna lagstadgade hygienkrav
gäller i hela Finland

I hela Finland är de allmänna hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar i kraft direkt med stöd av lagen utan särskilda myndighetsbeslut i olika utrymmen för publik och kunder. För att förbättra hälsosäkerheten måste aktörerna som ansvarar för utrymmena uppfylla följande skyldigheter:

  • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöring av utrymmen och ytor ska effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.

Restaurangerna förpliktas av en egen paragraf med motsvarande krav i lagen om smittsamma sjukdomar. Bland annat restaurangernas öppethållning, alkoholservering och kundantal begränsas regionalt med statsrådets förordning. De här begränsningarna måste följas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restaurangen. Det är möjligt att befrias också från begränsningarna av restaurangverksamheten genom att införa coronapasset.

Så här kontrollerar man som arrangör coronapassen

För att avläsa deltagares coronaintyg används THLs app som hittas i appbutikerna eller med följande länkar:

Android

Apple

På THLs webbplats (länken här ) finns mera information om hur appen fungerar. Kort sagt laddas appen ner till en mobil apparat, så som en smarttelefon, och sedan avläses QR-koden på intygen med hjälp av appen och kameran. Appen talar sedan om ifall intyget är giltigt eller ej. I tillägg måste identitetsbevis uppvisas för att säkerställa att personen visar upp sitt eget intyg.

ANNONSER