Så här förändras FPA:s förmåner vid årsskiftet

30.12.2021 kl. 16:09
År 2022 för med sig ändringar i efterlevandepensionen. Dessutom ändras telefonnumren för beställning av FPA-taxi. De förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs i början av året med 2,1 procent. Svenska pensionärsförbundet publicerar här ett sammandrag av de ändringar, som träder i kraft vid årsskiftet, och som i första hand berör Finlands äldre befolkning.

I det här meddelandet redovisas de viktigaste ändringarna år 2022 i de sociala trygghetsförmåner som FPA har hand om. Förändringarna och de nya förmånsbeloppen publiceras på fpa.fi 1.1.2022.

Höjningar av pensionerna

Beloppet av full folkpension är för ensamboende 679,50 euro per månad och för personer i parförhållande 606,65 euro per månad (665,29 euro/månad och 593,97 euro/månad år 2021).

Beloppet av full garantipension och fullt pensionsstöd är 855,48 euro per månad (837,59 euro/månad år 2021).

Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 335,76 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 105,17 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 61,78 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 22,71 euro per månad.

Beloppet av fronttillägg är 128,13 euro per månad och det extra fronttillägget är för ensamboende 263,64 euro per månad och för personer i parförhållande 230,86 euro per månad.

Även inkomstgränsen för att lämna sjukpensionen eller garantipensionen vilande blir högre. Vid sidan av sjukpensionen kan man år 2022 förtjäna 855,48 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 2,1 % i alla tre kommungrupper.

Maximibeloppet av boendeutgifterna är

  • i kommungrupp I: 8 613 euro per år (Helsingfors)
  • i kommungrupp II: 7 921 euro per år (Esbo, Vanda och Grankulla)
  • i kommungrupp III: 6 949 euro per år. (övriga kommuner)

De vattenkostnader som beaktas som månatliga boendeutgifter stiger till 30,05 euro per person (29,81 euro/person/månad år 2021). De uppvärmningskostnader som beaktas kvarstår oförändrade. Det belopp som beaktas av de månatliga underhållskostnaderna i ett egnahemshus stiger till 44,37 euro per månad (43,44 euro/månad år 2021). Höjningarna beaktas vid följande justering av bostadsbidraget för pensionstagare.

 

Liten höjning av årssjälvrisken för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader (takbeloppet) stiger en aning. Årssjälvrisken är 592,16 euro per kalenderår (579,78 euro år 2021). Om årssjälvrisken överskrids betalar man under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedelspreparat.

Läkemedlens grundersättning (40 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris), lägre specialersättning (65 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) och högre specialersättning (100 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) bibehålls. Också den initialsjälvrisk (50 euro) som kunden ska betala i sin helhet är oförändrad.

Nya telefonnummer för beställning av FPA-taxi

Från och med 1.1.2022 finns det i varje landskap två serviceproducenter av vilka taxiresor som ersätts av FPA kan beställas. Kunden kan själv välja av vilkendera han eller hon beställer sin resa. De nya numren tas i bruk 20.12.2021. Från och med då kan man på de här numren beställa resor som görs 1.1.2022 och senare. Resor som görs under detta år ska beställas på de nuvarande numren.

För att FPA ska kunna ersätta en taxiresa måste kunden beställa resan från någondera av serviceproducenterna i det egna landskapet. Då betalar kunden endast en självriskandel för resan, som är högst 25 euro för en enkelresa.

Läs mer i meddelandet

FPA fortsätter att ersätta resekostnader i samband med coronavaccination

FPA fortsätter att ersätta kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination till och med 30.6.2022. Också resor i samband med coronatestning ersätts. Resorna ersätts på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården.

Läs mer i meddelandet

Efterlevande- och barnpensionerna förnyas

FPA betalar efterlevandepension till efterlevande personer som är under 65 år. Från och med 2022 har även en sambo rätt till efterlevandepension, om han eller hon har bott tillsammans med sin avlidna sambo i minst fem år utan avbrott och de har ett gemensamt, minderårigt barn. Före reformen har sambor inte varit berättigade till efterlevandepension. Reformen gäller situationer där en sambo blir änka/änkling år 2022 eller senare.

Efterlevandepensionen blir tidsbunden för unga efterlevande vars partner avlider 2022 eller senare. Till en efterlevande partner som är född 1975 eller senare betalas efterlevandepension i 10 år eller tills det gemensamma barnet fyller 18 år. Före reformen har den efterlevande kunnat få efterlevandepension från FPA tills han eller hon fyllde 65 år.

Ändringen av efterlevandepensionen till tidsbunden pension gäller inte efterlevande som redan får efterlevandepension eller vilkas partner har avlidit innan lagen träder i kraft.

I fortsättningen betalar arbetspensionsanstalterna barnpension tills barnet fyller 20 år. Det här gäller även barn som tidigare har beviljats barnpension och som är minderåriga 31.12.2021

Läs mer i meddelandet

Höjningar av handikappförmånerna

Handikappbidragen stiger på grund av indexjusteringarna fr.o.m. 1.1.2022:

Vårdbidrag för pensionstagare
 

  • vårdbidrag med grundbelopp 73,00 euro/månad
  • vårdbidrag med förhöjt belopp 159,04 euro/månad
  • vårdbidrag med högsta belopp 336,30 euro/månad
  • veterantillägg 110,19 euro/månad

 

ANNONSER