Fritt att träffa fler än fem utanför familjen

01.02.2022 kl. 12:56
Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder beslutade måndagen den 31 januari att från och med den 1 februari slopa rekommendationen om att inte träffa fler än fem personer utanför familjen.

Här följer en sammanfattning av tidigare fastställda ändringar i coronarestriktionerna som träder i kraft de 1 februari.

I enlighet med tidigare beslut och riktlinjer lättas vissa restriktioner och rekommendationer som införts med anledning av covid-19-pandemin upp från och med den 1 februari.

Gränskontrollen vid
de inre gränserna upphör

Gränskontrollen vid de inre gränserna, som återinfördes i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer i slutet av december, upphör den 31 januari. Däremot fortsätter begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fram till den 14 februari. Också de inreserestriktioner som gäller EU-länder utanför Schengenområdet slopas helt från och med den 1 februari, eftersom gränskontrollen vid de inre gränserna upphör.

Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller fortfarande alla resenärer.

Ytterligare information: Inrikesministeriets pressmeddelande (27.1.2022) 

EU:s covidintyg gäller
i 9 månader vid resor

EU:s covidintyg i fråga om vaccinationerna godkänns vid resor endast under 9 månader, det vill säga i 270 dagar efter att man fått det sista vaccinet i grundserien. Detta gäller från ingången av februari. Tills vidare begränsas inte giltighetstiden för intyget efter den tredje vaccindosen. Om man fått den andra vaccindosen för över 270 dagar sedan, godkänns intyget inte längre vid resor inom EU.

Ytterligare information: Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande (31.1.2022) 

Lindrigare begränsningar för restaurangerna

Begränsningarna av restaurangernas verksamhet lättas upp i fråga om så kallad lågriskverksamhet från och med den 1 februari. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är något annat än att servera alkohol faller inom ramen för lågriskverksamhet. Serveringen i dessa restauranger ska upphöra senast klockan 20, och restaurangerna får hålla öppet till klockan 21. Restauranger som i huvudsak serverar mat får dock fortfarande inte fylla mer än 75 procent av sina kundplatser.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är att servera alkohol får servera till klockan 17 och hålla öppet till klockan 18. Begränsningen av antalet kundplatser förblir oförändrad, vilket innebär att restaurangerna får ta in högst hälften av det tillåtna maximiantalet kunder.

Restaurangerna befrias inte från begränsningar som gäller antalet kundplatser eller serverings- och öppettiderna även om de kräver att kunderna visar upp covidintyg som så kallat coronapass. Restaurangerna har dock fortfarande rätt att kräva ett giltigt covidintyg av sina kunder.

Ytterligare information: Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande (28.1.2022) 

Lokaler och evenemang
med låg smittorisk

Verksamhetsutövarna ska fortsatt iaktta de allmänna hygienkraven. Restriktioner kan införas till exempel för att begränsa antalet kunder eller deltagare i evenemang och lokaler eller för att helt och hållet förbjuda evenemang eller användningen av lokaler. När beslut om restriktioner fattas bedöms bland annat risken för smitta och smittspridning vid evenemanget eller i verksamheten. Det är kommunen som bestämmer om restriktionerna, eller regionförvaltningsverket om området omfattar flera kommuner.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att offentliga tillställningar där smittorisken är låg inte förbjuds helt och hållet, och att de begränsas endast om det är nödvändigt. På motsvarande sätt rekommenderar ministeriet att lokaler där smittorisken är låg inte stängs helt och hållet för kunder eller deltagare, och att användningen av lokalerna begränsas endast om det är nödvändigt. Dessutom rekommenderar ministeriet att deltagarna i tillåtna evenemang och användarna av kundlokaler tar ett självtest i förväg.

Ytterligare information: Social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev 28.1.2022

ANNONSER