Fortfarande vårdas många på sjukhus på grund av covid-19 

24.03.2022 kl. 14:52
Covid-19-epidemin i Finland verkar inte avta, men epidemins omfattning varierar regionalt. Sjukhusvården är fortfarande belastad. Behovet av intensivvård är så gott som oförändrat. Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom av covid-19. I och med att restriktionerna lättats är det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning.

Under veckorna 10–11 fortsatte antalet coronapatienter öka på bäddavdelningarna inom primärvården. Onsdagen den 23 mars 2022 vårdades sammanlagt 542 coronapatienter inom primärvården jämfört med 466 de två föregående veckorna. Hur antalet patienter på bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården kommer att utveckla sig är oklart, men belastningen har varit konstant hög med ett patientantal på 350–400. Ungefär en tredjedel av patienterna inom den specialiserade sjukvården får vård huvudsakligen av någon annan orsak än covid-19. Under veckorna 10-11 togs det in 76 coronapatienter till intensivvårdsavdelningarna.  Antalet patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningarna minskade i slutet av januari, och har efter det stannat på cirka 30–40 patienter.

Det effektiva reproduktionstalet uppskattas vara 0,90–1,05 (90 % sannolikhetsintervall). Ett tal nära 1 beskriver att det är oklart i vilken riktning epidemin kommer att utveckla sig.  Talet har stigit en aning jämfört med den senaste rapporten då det var 0,80–0,95. Uppskattningen av det effektiva reproduktionstalet grundar sig på covid-19-fallen inom den specialiserade sjukvården.

Mängden virusgenom i Finlands avloppsvatten är totalt sett fortfarande på en hög nivå. Resultaten anges i den veckorapport om uppföljningen av avloppsvatten som publiceras på fredagar kl. 12.00 på Institutet för hälsa och välfärds webbsidor (på finska).

Fram till den 20 mars 2022 har det till registret över smittsamma sjukdomar rapporterats sammanlagt 2 846 fall där den smittade dött inom 30 dygn efter det bekräftade positiva testresultatet. Medelåldern (medianen) hos alla som dött sedan epidemin började är 83 år.  Under de två senaste veckorna (7–20.3) har det registrerats 275 dödsfall, varav 252 (91,6%) har varit över 70 år.

Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom av covid-19. Att ta den tredje vaccindosen är särskilt viktigt för riskgrupper och de som fyllt 60 år. Den tredje dosen rekommenderas nu också till barn i åldern 12–17 som hör till riskgrupperna. Fram till den 20 mars 2022 har 87,2 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone två vaccindoser, och 62,6 procent tre vaccindoser. Jämfört med årets början ökar den landsomfattande vaccinationstäckningen mycket långsammare nu.

Epidemin bekämpas genom lokala och regionala åtgärder. Nu när restriktionerna lättats upp blir det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning, att de som är sjuka undviker närkontakter, att självtestningen ökar och att vaccinationstäckningen blir så hög som möjligt. Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på sin webbplats.

ANNONSER