Full folkpension stiger till 775,70 euro

22.12.2023 kl. 15:15
År 2024 för med sig fler ändringar än vanligt i beloppen och villkoren för FPA:s förmåner. En del av ändringarna träder i kraft vid ingången av 2024, andra senare under året.

Från början av året läggs en indexhöjning på 5,9 procent till de pensioner, handikappförmåner, utkomststöd och militärunderstöd som betalas av FPA. Även underhållsstödet höjs. På övriga förmåner görs inga indexhöjningar.

Här följer en redigerad version av Folkpensionsanstaltens pressmeddelande. Vi har fokuserat på de FPA-förmånar som ofta berör pensionstagare och äldre personer. I det här meddelandet redogörs för de ändringar i den sociala tryggheten som riksdagen har fattat beslut om under höstsessionen.

Index för pensionstagarens bostadsbidrag fryses

Grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare är bundna till folkpensionsindex och förblir desamma som år 2023. Under 2024 justeras inte heller kostnaderna för uppvärmning, vatten, underhåll eller boendeutgifternas maximibelopp, även om de i normala fall regleras årligen genom förordning.

Bostadsbidrag för pensionstagare kan fortsättningsvis beviljas för boendeutgifter i en ägarbostad om villkoren i övrigt uppfylls. I samband med bostadsbidraget för pensionstagare beaktas fortsättningsvis samma andel av boendeutgifterna (85 %). Även tilläggssjälvriskandelen (41,3 %) förblir densamma.

Höjningar av pensionerna

År 2024 är beloppet av full folkpension för ensamboende 775,70 euro per månad och för personer i parförhållande 692,54 euro per månad (tidigare 732,67 euro/mån. resp. 654,13 euro/mån.).

Beloppet av full garantipension år 2024 är 976,59 euro per månad (tidigare 922,42 euro/mån.).

Även i fråga om andra pensioner görs en indexhöjning på 5,9 procent. År 2024 är begynnelsepensionen för en efterlevande partner 383,30 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 120,06 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 70,53 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 25,92 euro per månad.

I fortsättningen kan mottagare av sjukpension och garantipension tjäna mer än tidigare utan att sjukpensionen behöver lämnas vilande. Vid sidan av sjukpension kan man år 2024 tjäna 976,59 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Höjningar av fronttillägget

Fronttilläggets belopp är 146,28 euro per månad från och med 1.1.2024, och det extra fronttilläggets fulla belopp är för ensamboende 300,97 euro per månad och för personer i parförhållande 263,55 euro per månad.

Beloppet av både fronttillägget och fronttillägget till utlandet höjs till 200,01 euro per månad, i enlighet med riksdagsgruppernas förslag. Höjningarna träder i kraft från och med 1.5.2024.

Vårdbidrag för pensionstagare

  • vårdbidrag med grundbelopp 83,34 euro per månad (tidigare 78,72 euro/mån.)
  • vårdbidrag med förhöjt belopp 181,56 euro per månad (tidigare 171,49 euro/mån.)
  • vårdbidrag med högsta belopp 383,92 euro per månad (tidigare 362,62 euro/mån.)
  • veterantillägg 125,79 euro per månad (tidigare 118,81 euro/mån.)

Årssjälvrisken i samband med ersättning för läkemedelskostnader höjs

Årssjälvrisken i samband med ersättning för läkemedelskostnader, det så kallade takbeloppet för läkemedelskostnader, har varit 592,16 euro åren 2022 och 2023. Årssjälvrisken höjs till 626,94 euro 2024.

Årssjälvrisken är den årliga övre gränsen för de läkemedelskostnader som en kund betalar efter att ersättningen för läkemedlen har dragits av. När gränsen har överskridits har kunden rätt till tilläggsersättning. Personen behöver då endast betala en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt preparat per inköp.  Syftet med tilläggsersättningen är att läkemedelskostnaderna inte ska bli oskäligt höga.

FPA-ersättningarna för privat sjukvård höjs

År 2024 är den ersättning som FPA betalar kunden för ett besök på privat allmän- eller specialistläkares mottagning 30 euro och för mottagning på distans 25 euro, i stället för 8 euro som för närvarande. Samtidigt höjs ersättningen för en tandläkares grundundersökning av munnen från 15,50 euro till 30 euro.  Dessutom höjs ersättningarna för besök på psykiatrisk mottagning och för psykiatrisk behandling. Ersättningen för en psykiaters mottagning är 30–40 euro, beroende på mottagningstidens längd.

Förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet tas inte i bruk

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändrades 1.5.2023. Som en följd av lagändringen skulle ett nytt förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet tas i bruk från och med början av 2024. Det innebär ett förfarande där kunden i vissa situationer måste ansöka om förhandstillstånd för att kunna få ersättning för sjukvård utomlands. Den finländska hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud omfattar dock för närvarande inte sådana åtgärder som gör det möjligt att ta i bruk förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet.

ANNONSER