Regeringen: Undvik kontakter med andra personer om du är över 70

16.03.2020 kl. 20:19
Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet.

Den 16 mars 2020 fastställde regeringen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland.

Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020.

Åtgärderna är ägnade att skydda riskgrupperna, särskilt äldre persioner, från att utsättas för coronaviruset.

De åtgärder som regeringen lägger fram för riksdagen är omfattande. Vi listar här de åtgärder som direkt berör Finlands äldre befolkning:

 • Offentliga sammankomster begränsas till tio personer och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.
 • Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs.
 • Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.
 • Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.
 • Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.
 • Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän).
 • Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt minskas den icke brådskande verksamheten. Den privata sektorns kapacitet tas i gemensam användning vid behov. Samtidigt tillämpas det flexibilitet i fråga om de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna.
 • Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. Institutet för hälsa och välfärd stöder till denna del regionerna.
 • Regeringen bereder sig på att förplikta i synnerhet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den inre säkerheten att arbeta vid behov.
 • Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.
 • Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella förpliktelser.
 • Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till en två veckors karantän.

Du hittar regeringens pressmeddelande i sin helhet här:

Markus West

ANNONSER